Klauzula informacyjna RODO

Otrzymanie dofinansowania to dopiero pierwszy krok do sukcesu

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundację Kierunkowskaz z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 224/179 (01-460), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000587399, NIP: 5223046036, REGON: 363031947, („Administrator”). Kontakt e-mail do Administratora: rodo@fundacjakierunkowskaz.pl.

2) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z:

 • nawiązaniem z Panem/Panią kontaktu i złożeniem Panu/Pani oferty świadczenia usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z łączących Administratora z Panem/Panią stosunków umownych) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia Panu/Pani oferty świadczenia usług oferowanych przez Administratora, bądź jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do przedstawienia Panu/Pani oferty. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom Administratora lub kontrahentom Administratora zaangażowanym w realizację umowy zawartej między nim
a Panem/Panią, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, jak również organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. podmiotom współpracującym w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów, w zakresie zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a Administratorem, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

8) Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem (wykorzystując podane dane kontaktowe) i poinformować go z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Klauzula informacyjna RODO Green University sp. z  o.o.

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

GREEN UNIVERSITY sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 12/59 (15-269), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białystoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000898225, NIP: 5423433677, REGON: 388790079 („Administrator”). Kontakt e-mail do Administratora: gdpr@greenuniversity.eu.

2) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z:

 • nawiązaniem z Panem/Panią kontaktu i złożeniem Panu/Pani oferty świadczenia usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z łączących Administratora z Panem/Panią stosunków umownych) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia Panu/Pani oferty świadczenia usług oferowanych przez Administratora, bądź jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do przedstawienia Panu/Pani oferty. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4) Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: upoważnionym pracownikom Administratora lub kontrahentom Administratora zaangażowanym w realizację umowy zawartej między nim a Panem/Panią, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, jak również organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; podmiotom współpracujących z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. podmiotom współpracującym w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów, w zakresie zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a Administratorem, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

8) Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem (wykorzystując podane dane kontaktowe) i poinformować go z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Nasze kompetencje w zakresie pozyskiwania środków oraz elektromobilności wyróżniają nas w aspekcie możliwości pozyskiwania środków w zakresie Funduszu Niskoemisyjnego transportu

Dotacje na stacje

Chcesz być właścicielem własnej stacji ładowania aut elektrycznych?

Zrealizowane projekty:

NCBiR - ABAN Alfa Fund – Bridge Alfa
(40 mln PLN)

Urząd Pracy
(100.000 PLN)

HUMAN SMART CITIES
(100% skuteczności)

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR