O kierunku

Zarządzanie flotą samochodów zeroemisyjnych

Studia podyplomowe dają możliwość wypracowania efektywnego stosowania różnorodnych instrumentów zrównoważonego zarządzania w nowoczesnych firmach, instytucjach oraz jednostkach administracji samorządowej.  Kierunek studiów uwzględnia również prowadzenie wniosków z analizy zgodności efektów nauki z obecnymi potrzebami rynku pracy i wymaganiami nowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (eMobility) w całym łańcuchu wartości – budującej ten nowy segment rynku.

Rekomendacje środowiskowe wynikające z ESG powodują, że dużo mocniej niż wcześniej temat zeroemisyjności zyskuje na znaczeniu w największych firmach, oraz średnich i małych, które realizują dla nich usługi. 

Celem szczegółowym studiów podyplomowych jest natomiast zaznajomienie studentów z procesami zarządzania flotą pojazdów elektrycznych oraz tych napędzanych ogniwami wodorowymi (OZE) w kontekście potrzeb ekologicznej gospodarki „Przemysłu 4.0”. Program studiów zawiera dodatkowo, pełne wymogi stawiane jednostkom administracji publicznej i samorządu terytorialnego w aspekcie wykorzystania samochodów eklektycznych lub napędzanych paliwami alternatywnymi w codziennej działalności. Wytycznymi dla firm, oraz rekomendacjami jak je spełnić. Wskazaniem dobrych praktyk oraz wytycznych również dla nowych inwestycji czy obecnie funkcjonujących budynków, aby je przygotować do zasilania zeroemisyjnego transportu. 

Cel studiów 

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” jest zapewnienie studentom wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania flotą samochodów zeroemisyjnych oraz infrastrukturą związaną z elektromobilnością. Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów do pełnienia kluczowych ról w przedsiębiorstwach i instytucjach, które dążą do wprowadzenia zrównoważonego transportu i wykorzystania zaawansowanych technologii zeroemisyjnych.

Głównym celem tych studiów jest umożliwienie studentom zdobycia kompleksowej wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawnej dotyczącej samochodów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz systemów magazynowania energii. Absolwenci będą w stanie analizować i oceniać różne modele biznesowe związane z elektromobilnością, a także projektować strategie elektryfikacji flot i efektywnie zarządzać flotąsamochodów zeroemisyjnych.

Kolejnym celem studiów jest poszerzenie wiedzy absolwentów na temat polityki i aktów prawnych regulujących sektor elektromobilności, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Studenci zdobędą umiejętność korzystania z rynkowych danych statystycznych oraz analizowania trendów rozwoju zeroemisyjnych technologii w transporcie, co pozwoli im podejmować informowane decyzje dotyczące planowania i prognozowania biznesowego.

Ostatecznym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do aktywnego udziału w dążeniach do ochrony klimatu poprzez wykorzystanie potencjału zeroemisyjnych technologii w transporcie. Absolwenci będą świadomi roli, jaką odgrywa elektromobilność w transformacji systemów transportowych w miastach i branżach. Będą również zdolni do identyfikowania i promowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nowej mobilności, takich jak autonomizacja pojazdów czy projekty związane z zrównoważonym transportem.

W rezultacie studia podyplomowe „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” mają na celu wyposażenie studentów w umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia kluczowych ról w sektorze elektromobilności oraz przyczynienie się do promowania zrównoważonego rozwoju transportu i ochrony środowiska.

Atuty kierunku

 • Wykładowcy. Grono wykładowców złożone licznych autorytetów w dziedzinie paliw alternatywnych posiadających praktyczne doświadczenie w sektorze eMobility.
 • Doświadczenie praktyków. Integracja doświadczeń praktyków z wielu dziedzin. Zarówno z największych korporacji motoryzacyjnych, organizacji pozarządowych, think-tanków, jak i startupów.
 • Innowacyjne podejście. Innowacyjne podejście do budowania podstaw gospodarki neutralnej klimatycznie, w oparciu o nowe regulacje prawne i międzynarodowe standardy.
 • Formuła zajęć warsztatowych. Formuła zajęć warsztatowych angażująca słuchaczy w projektowanie strategicznych rozwiązań, ukierunkowujących na realizację planów, tak aby były zgodne z wymaganiami prawnymi sektora eMobility.


Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób związanych z różnymi sektorami w Polsce (nie tylko motoryzacyjnym), pracujących w jednostkach samorządowych, w firmach – chcących w sposób świadomy wdrożyć europejskie standardy, a jednocześnie będąc zgodnymi z lokalnymi wytycznymi i standardami. 

Studenci będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o zeroemisyjny transport oraz cały łańcuch wartości dookoła, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu. 

Zdobyta wiedza i umiejętności będą również pomocne w rozwoju dalszej kariery zawodowej osób zainteresowanych perspektywami problematyki zrównoważonego rozwoju, szczególnie z wykorzystaniem paliw alternatywnych – w tym wodoru oraz elektromobilności.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do:

1. kadry zarządzającej, dostosowującej się do zmian zachodzących na rynku specjalistów 

2. firm i instytucji, budujących kompetencje w przedmiotowym obszarze

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą zaawansowanych technologii zeroemisyjnych w dziedzinie transportu. Jego unikalne umiejętności i kwalifikacje są niezbędne do wsparcia firm i instytucji, które wdrażają lub wspierają zrównoważony transport.

Posiada dogłębną wiedzę techniczną na temat samochodów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania. Doskonale rozumie aspekty prawne, polityczne, społeczno-gospodarcze i środowiskowe związane z elektromobilnością. Posiada wiedzę o genezie, definicjach i historii tej dziedziny, a także potrafi trafnie identyfikować kierunki rozwoju sektora motoryzacyjnego zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Absolwent posiada udokumentowaną wiedzę na temat różnych rodzajów pojazdów elektrycznych, ich konstrukcji i zasad działania, a także infrastruktury ładowania. Posiada kompetencje dotyczące parametrów samochodów, używanych komponentów oraz wszelkich technologicznych aspektów związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem.

Jest również dobrze zaznajomiony z różnymi systemami magazynowania energii, takimi jak różne rodzaje ogniw i surowce wykorzystywane do ich produkcji. Zna również kluczowe parametry, dostawców i kwestie związane z recyklingiem baterii. Ponadto posiada szeroką wiedzę na temat technologii, które integrują sektor elektromobilności z sektorem elektroenergetycznym i informatycznym.

Absolwent posiadający tytuł „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” ma również wiedzę dotyczącą polityki oraz aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie sektora elektromobilności w Polsce, Unii Europejskiej i państwach członkowskich. Potrafi korzystać z rynkowych danych statystycznych i posiada kluczowe informacje dotyczące rozwoju zaawansowanych technologii zeroemisyjnych w transporcie w Polsce, Europie i na całym świecie.

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” posiada dogłębną wiedzę na temat struktury, modeli i mechanizmów kształtujących sektor elektromobilności. Posiada informacje dotyczące dostępnych na rynku rozwiązań związanych z nową mobilnością w sektorze pojazdów i infrastruktury. Ta wiedza jest skierowana zarówno do odbiorców technologii, jak i interesariuszy zrównoważonego transportu.

Absolwent ma rozeznanie w czynnikach ekonomicznych, które wpływają na ceny samochodów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz całkowity koszt posiadania (TCO) tych pojazdów. Zna mikroekonomiczne modele, które kształtują rynek elektromobilności z perspektywy indywidualnego konsumenta oraz inwestycji na dużą skalę w systemy zrównoważonej mobilności.

Posiada wiedzę na temat strategii elektryfikacji flot oraz finansowania rozwoju niskoemisyjnych technologii w transporcie z wykorzystaniem środków publicznych i prywatnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Absolwent posiada również wiedzę z zakresu zarządzania w obszarze elektromobilności, obejmującą planowanie i prognozowanie biznesowe, nowe modele biznesowe, zarządzanie projektami, technologią i flotą, operacje biznesowe w sektorze energetycznym, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz promocję i marketing.

Zna rolę i potencjał technologii zeroemisyjnych i niskoemisyjnych w transporcie w kontekście ochrony klimatu. Posiada informacje na temat trendów i wiodących koncepcji w dziedzinie nowej mobilności, przyszłościowych technologii związanych z autonomizacją samochodów, projektów transformacji systemów transportowych w miastach oraz projektów związanych z nową mobilnością w konkretnych branżach i sektorach.

Korzyści dla słuchaczy

Ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” pozwoli na aktywne włączenie się w istniejącą już – w Polsce i na świecie –społeczność liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz zmiany klimatu i pozytywnego wpływu na środowisko. 

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje tytuł: Specjalista ds. elektromobilności (eMobility) – w ramach tzw. „kwalifikacji rynkowych”. Dodatkowo, uzyskane kwalifikacje cząstkowe z zakresu zarządzania flotą pojazdów, a także wiedza i umiejętności obsługi technicznej oraz eksploatacyjnej pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii (OZE), będą stanowiły uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.  

 Umiejętności zdobyte na studiach będą szczególnie przydatne w aktualnej sytuacji długoterminowej niestabilności, dotyczącej wyczerpywania się zasobów naturalnych, oraz wyzwań o charakterze klimatycznym, demograficznym i społecznym. W związku z powyższym, presja firmy, w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, a także innowacyjnych projektów będzie stale rosła. Widać to już na przykładzie ESG. 

Plan studiów

Regulacje prawne w zakresie elektromobilności (prawodawstwo UE i krajowe)

 • Regulacje krajowe z zakresu elektromobilności, ochrony i zarządzania środowiskiem, a także udziału społeczeństwa w tym procesie

Budowa i specyfika pojazdów z napędem wodorowym, elektrycznym i hybrydowym

 • Budowa i specyfika pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • Produkcja i sprzedaż samochodów elektrycznych
 • Ładowanie pojazdów elektrycznych – Rodzaje i specyfika baterii
 • Systemy ładowania aut wodorem. Ogniwa paliwowe – budowa i eksploatacja
 • Magazyny energii – rodzaje i specyfika techniczna

Systemy ITS w Smart Cities

 • Systemy ITS a elektromobilność
 • Elektromobilność w miastach (Smart Cities)
 • BMS – Building Managment Systems – Rozwiązania SMART dla budynków
 • Usługi carsharingowe

Zarządzanie projektami w sektorze eMobility (zamówienia publiczne i PPP)

 • Zamówienia publiczne w sektorze eMobility (PPP) – case studies
 • Zarządzanie projektami w sektorze eMobility – case studies

Cele i zasady Zrównoważonego Rozwój w strategii firmy

 • Nowy paradygmat zarządzania
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce polskich firm
 • Ekonomia ZR dla biznesu

Zrównoważone finanse i ESG

 • Wprowadzenie do zrównoważonych finansów
 • Zielone finanse i otoczenie regulacyjne
 • Ocena projektów inwestycyjnych a ESG

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 176 godzin * (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry, program obejmuje 11 zjazdów (w tym 50% organizowanych w formule online). Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • Soboty: 8.45-15.45
 • Niedziele: 8.45-15.45

Terminy zjazdów

Planowane terminy zajęć:

 • 21-22.10.2023
 • 9-10.12.2023
 • 13-14.01.2024
 • 27-28.01.2024
 • 17-18.02.2024

Zasady naboru

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • I edycja – rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.

Opłaty

Tabela opłat
  
Wpisowe250 zł
Cena podstawowa(możliwość płatności w dwóch ratach po 6000 zł każda)12000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK(możliwość płatności w dwóch ratach po 5400 zł każda)10800 zł*
Cena ze zniżką za jednorazową płatność11500 zł*

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR