Ekologiczny transport przyszłości

O kierunku

Studia podyplomowe „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” dają możliwość wypracowania efektywnego stosowania różnorodnych instrumentów zrównoważonego zarządzania w nowoczesnych firmach, instytucjach oraz jednostkach administracji samorządowej.  Kierunek studiów uwzględnia również prowadzenie wniosków z analizy zgodności efektów nauki z obecnymi potrzebami rynku pracy i wymaganiami nowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (eMobility) w całym łańcuchu wartości – budującej ten nowy segment rynku.

Rekomendacje środowiskowe wynikające z ESG powodują, że dużo mocniej niż wcześniej temat zeroemisyjności zyskuje na znaczeniu w największych firmach, oraz małych i średnich, które realizują dla nich usługi. 

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” jest przede wszystkim zapewnienie Studentom i Studentkom wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania flotą samochodów zeroemisyjnych oraz infrastrukturą związaną z elektromobilnością. 

Partnerzy

Atuty kierunku

Wykładowcy

Grono wykładowców złożone licznych autorytetów w dziedzinie paliw alternatywnych posiadających praktyczne doświadczenie w sektorze eMobility.

Doświadczenie Praktyków

Integracja doświadczeń praktyków z wielu dziedzin. Zarówno z największych korporacji motoryzacyjnych, organizacji pozarządowych, think-tanków, jak i startupów.

Innowacyjne Podejście

Innowacyjne podejście do budowania podstaw gospodarki neutralnej klimatycznie, w oparciu o nowe regulacje prawne i międzynarodowe standardy.

Formuła Zajęć Warsztatowych

Formuła zajęć warsztatowych angażująca słuchaczy w projektowanie strategicznych rozwiązań, ukierunkowujących na realizację planów, tak aby były zgodne z wymaganiami prawnymi sektora eMobility.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób związanych z sektorem motoryzacyjnym w Polsce, pracujących w jednostkach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządowych, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o elektromobilność, a także doświadczonych specjalistów z działu rozwoju, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu. 

Zdobyta wiedza i umiejętności będą również pomocne w rozwoju dalszej kariery zawodowej osób zainteresowanych perspektywami problematyki zrównoważonego rozwoju, szczególnie z wykorzystaniem paliw alternatywnych – w tym wodoru oraz elektromobilności 

Co zyskujesz

Ukończenie studiów podyplomowych „Ekologiczny Transport Przyszłości” pozwoli na aktywne włączenie się w istniejącą już – w Polsce i na świecie –społeczność liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz zmiany klimatu i pozytywnego wpływu na środowisko. 

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje tytuł: Specjalista ds. elektromobilności (eMobility) – w ramach tzw. „kwalifikacji rynkowych”. Dodatkowo, uzyskane kwalifikacje cząstkowe z zakresu zarządzania flotą pojazdów, a także wiedza i umiejętności obsługi technicznej oraz eksploatacyjnej pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii (OZE), będą stanowiły uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.  

 Umiejętności zdobyte na studiach będą szczególnie przydatne w aktualnej sytuacji długoterminowej niestabilności, dotyczącej wyczerpywania się zasobów naturalnych, oraz wyzwań o charakterze klimatycznym, demograficznym i społecznym. W związku z powyższym, presja na jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, a także innowacyjnych projektów będzie stale rosła. 

 

Kierunki globalnych działań na rzecz systematycznego podejmowania najważniejszych wyzwań społecznych i środowiskowych wyznacza Agenda 2030 i przyjęte przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Agenda 2030, stała się punktem odniesienia dla wielu państw, przedsiębiorstw, a także dla innych organizacji, do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Przyjęty do realizacji w 2019 roku przez Komisję Europejską tzw. Europejski Zielony Ład1 (ang. Green Deal) jest nową strategią na rzecz wzrostu gospodarczego, która ma przekształcić Unię Europejską w neutralne klimatycznie i dostatnie społeczeństwo, z nowoczesną zeroemisyjną gospodarką. Jednym z celów edukacyjnych ma być umożliwienie obywatelom krajów UE podejmowania działań w zakresie zmian klimatycznych i ochrony środowiska, w tym poprzez szeroko rozumianą edukację, np. naukę obywatelską, inicjatywy samokształceniowe i zaangażowanie obywatelskie (ang. Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection). Założono, że proponowane działania edukacyjne powinny skupiać się na wzmocnieniu pozycji obywateli i bezpośrednim ich zaangażowaniu w uświadamianie sobie osobistego wpływu na klimat i środowisko, które w konsekwencji ma prowadzić do zmiany ich zachowania, zmniejszenia osobistego śladu węglowego, a także podjęcia działań na poziomie społecznym na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju. 
Podejmowanie przez samorządy zobowiązań dotyczących realizacji zielonego ładu, a zwłaszcza ekologicznego transportu prowadzi do radykalnych zmian na poziomie wizji, strategii, systemów zarządzania, działań operacyjnych i sprawozdawczości. Dzięki temu samorządy maksymalizują wkład w zrównoważony rozwój, osiągając jednocześnie realne korzyści biznesowe. 

Program studiów podyplomowych

Pojazdy elektryczne

 • Regulacje prawne w zakresie elektromobilności (prawodawstwo UE i krajowe)
 • Ładowanie pojazdów elektrycznych – rodzaje i specyfika baterii
 • Budowa i specyfika pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 • Systemy ITS, a Elektromobilność
 • Elektromobilność w miastach – usługi sharingowe
 • Przyszłość elektromobilności w miastach
 • Warsztaty – zarządzanie flotą pojazdów współdzielonych. Case study

Paliwa alternatywne CNG i LNG

 • Infrastruktura tankowania (zasilania) pojazdów napędzanych CNG oraz LNG – główne elementy, warunkowani i zasady efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania stacji 
 • Biopaliwa klasy I i II – uwarunkowania oraz zasady efektywnego i bezpiecznego ich stosowania 
 • Znaczenie i wpływ wykorzystania paliw alternatywnych na środowisko naturalne

Wodór – paliwo przyszłości

 • Systemy ładowania pojazdów wodorem
 • Pojazdy napędzane wodorem , ich budowa i zasada działania
 • Bezpieczna eksploatacja pojazdów napędzanych wodorem
 • Budowa i bezpieczne użytkowanie stacji ładowania wodoru pojazdów samochodowych
 • Kierunki rozwoju gospodarki wykorzystujące wodór
 • Ogniwa paliwowe – budowa i eksploatacja

Gospodarka i społeczeństwo

 • Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne koszty stosowania paliw alternatywnych 
 • Normalizacja paliw alternatywnych w świetle postępowań zakupowych – jak mierzyć i  porównywać paliwa pomiędzy sobą?
 • porównywać paliwa pomiędzy sobą?
 • Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne koszty stosowania paliw alternatywnych
 • Dialog techniczny jako element negocjacji w ramach procedur zakupowych (PZP, regulacje wewnętrzne)
 • Regulacje prawne w zakresie elektromobilności (prawodawstwo UE i krajowe)
 • Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne koszty stosowania paliw alternatywnych
 • Zamówienia publiczne – case studies
 • Zarządzanie projektami – case studies

Smart City

 • Smart City – jak będą wyglądały miasta przyszłości
 • BMS – Building Managment Systems – Rozwiązania SMART dla budynków.
 • Systemy ITS, a Elektromobilność
 • Wpływ elektromobilności na systemy elektroenergetyczne
 • Przyszłość elektromobilności w miastach
 • Magazyny energii – rodzaje i specyfika techniczna.
 • Magazyny energii – przykłady wdrożeń

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.
Zajęcia zaplanowano na ogół w ramach dwóch zjazdów weekendowych w trakcie dwóch semestrów, od X 2021 -do VI 2022 r.:

piątki w godz. 18.30- 21.45
(łącznie z zajęciami w trybie on-line)
soboty w godz. 08.30- 19.00
(łącznie z konsultacjami w trybie on-line)
niedziele w godz. 08.30- 19.00
(łącznie z konsultacjami w trybie on-line)

Terminy zajęć

Przykładowe planowane na październik 2021 r. terminy zajęć w I semestrze (wykłady online – razem wszystkie grupy, ćwiczenia i konsultacje online -w zależności od grupy):

8-10 X 2021- grupy I i II
15-17 X 2021 – grupy III i IV
22-24 X 2021 grupy I i II
29-31 X 2021 – grupy III i IV

Wykładowcy

1/ Kadra dydaktyczna UKSW
2/ Eksperci Fundacji Kierunkowskaz

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Rekrutacja trwa do 22 października 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to 2 listopada 2021 roku.* 

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier) lub II stopnia (magister)
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie ustalonym z dziekanatem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 23, pok. 228. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżurów, które są określone na stronie: https://wse.uksw.edu.pl/ : (wtorki i czwartki 11:00 – 14:00, środy i piątki 8:30 – 11:30) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 22 569 68 58, 22 569 68 28 lub wysłać na wyżej wymieniony adres z dopiskiem:
„ studia podyplomowe ETP”.

1

UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru

2

REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3

POTWIERDZENIE ZAKWALIFKOWANIA NA STUDIA

Zapraszamy do rejestracji

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu uksw@kierunkowskaz.pl

Warunki ukończenia studiów Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich prowadzonych przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  Opłaty Studia są bezpłatne dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników projektu, spełniających wymagania kwalifikacyjne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kierownik studiów Kierownikiem studiów jest przedstawiciel Lidera Projektu na UKSW

Ekologiczny transport przyszłości

Nr umowy o dofinansowanie: EOG/19/K3/W/0032 z dnia 04.03.20 r.
Wnioskodawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Partner: Fundacja Kierunkowskaz
Wartość całkowita projektu: 121.280,00 euro
Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2022
Instytucja finansująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Typ projektu: dydaktyczny

Projekt „Ekologiczny transport przyszłości” korzysta z dofinansowania o wartości 121 280 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu „Ekologiczny transport przyszłości” jest przygotowanie i przeprowadzenie 1 edycji studiów podyplomowych z zakresu ekologicznych paliw przyszłości, w które wpisuje się idea elektromobilności i paliw alternatywnych. Studia kierowane są do osób dorosłych, które chcą pogłębiać swoją wiedzę zawodową i dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy.

Aktulności

Kadra

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR