PRZETARGI

Zapraszamy do współpracy

OGŁOSZENIE nr 2/2021 z dnia 15 września 2021 r. o zamówieniu na dostawę licencji platformy edukacyjnej i usługi administrowania tym portalem

dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienie podprogowe)

Celem umożliwienia realizacji programu studiów podyplomowych  pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, którego liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a Partnerem projektu Fundacja KIERUNKOWSKAZ, finansowanego ze środków EOG przez FRSE w latach 2020 – 2022, ogłasza się nabór ofert na zakup licencji platformy edukacyjnej oraz realizacji usługi administrowania tą platformą w okresie 9 miesięcy realizacji projektu.

  1. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja KIERUNKOWSKAZ

ul. Górczewska 224 lok. 179, 01-460 Warszawa, NIP: 5223046036, KRS: 0000587399, reprezentowana przez Prezesa Fundacji – Pana Janusza Grądzkiego

Adres: strony internetowej: www.kierunkowskaz.pl

Osoba do kontaktów:

Janusz Grądzki, tel. +48 607 275 350; e-mail: fundacja@kierunkowskaz.pl

  • Tryb udzielenia zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienie podprogowe do 130.000,00 PLN netto)

  • Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja

a/ adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane dokumenty zamówienia, w tym SWZ/opis potrzeb i wymagań, oraz ewentualne zmiany i wyjaśnienia ich treści:

b/ informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, w tym adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów https://kierunkowskaz.pl/przetargi-pl/

c/ Przedmiot zamówienia

  • zamawiający udziela zamówienia w całości, bez podziału na zakup licencji i usługę administrowania portalem w okresie 9 miesięcy;
  •  zamawiający nie przewiduje w ramach prowadzonego postępowania możliwości składania ofert częściowych;
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załącznika – OPZ 2/2021
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:

a/ zamawiający oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonawcy określonych w art. 108 ust. 1 ustawy,  nie przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy;

b/  zamawiający będzie wymagał złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego)

  • Projektowane postanowienia umowy:

a/ zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia;

b/ zamawiający nie przewiduje zmiany umowy.

  • Zakres informacji mających zastosowanie do ogłoszenia o zamówieniu

a/ termin i miejsce składania ofert

termin: 30 września 2021 r. godz. 20.00

miejsce: oferta przesłana droga elektroniczną na adres: fundacja@kierunkowskaz.pl

b/  termin otwarcia ofert: 1 października 2021 r.

c/ sposób oceny ofert;

z najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagane w OPZ kryteria funkcjonalne i jakościowe.

  • Informacje dodatkoweNa Ogłoszenie nr 2/2021 z dnia 15 września 2021 r. (zamieszczone na stronie: https://kierunkowskaz.pl/2021/09/16/ogloszenie-nr-2-2021-z-dnia-15-wrzesnia-2021-r-o-zamowieniu-na-dostawe-licencji-platformy-edukacyjnej-i-uslugi-administrowania-tym-portalem/) odpowiedziało 3 oferentów.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GLK Multimedia Sp. z o.o. z Łodzi, która  uzyskała najwyższą ocenę łączną z zaproponowaną ceną netto 65.000,00 PLN.

OGŁOSZENIE nr 2/2021 z dnia 15 września 2021 r. o zamówieniu na dostawę licencji platformy edukacyjnej i usługi administrowania tym portalem

dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienie podprogowe) Celem umożliwienia realizacji programu studiów podyplomowych  pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, którego liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a Partnerem projektu Fundacja KIERUNKOWSKAZ, finansowanego ze środków EOG przez FRSE w latach 2020 – 2022, ogłasza się nabór ofert na zakup licencji platformy edukacyjnej oraz realizacji usługi administrowania tą platformą w okresie 9 miesięcy realizacji projektu. ZAMAWIAJĄCY Fundacja KIERUNKOWSKAZ ul. Górczewska 224 lok. 179, 01-460 Warszawa, NIP: 5223046036, KRS: 0000587399, reprezentowana przez Prezesa Fundacji – Pana Janusza Grądzkiego Adres: strony internetowej: www.kierunkowskaz.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Wykonawców usług szkoleniowych

Fundacja KIERUNKOWSKAZ ogłasza nabór Wykonawców usług szkoleniowych do projektu pn.: „Ekologiczny transport przyszłości”, realizowanego w ramach Programu „EDUKACJA” FRSE, współfinansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Informacja o projekcie: Projekt jest realizowany na podstawie zapisów Umowy zawartej w dniu 4 marca 2020 r., pomiędzy UKSW – jako Beneficjentem, a FRSE – jako Operatorem programu, w sprawie realizacji projektu nr: EOG/19/K3/W/0032 pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, w ramach realizacji Wniosku pn. Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego,w zakresie różnych form edukacji formalnej i pozaformalnej osób dorosłych (w tym: kursów specjalistycznych i szkoleń z zakresu elektormobilności). Opis wymagań: Kandydatem na

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR