PRZETARGI

Zapraszamy do współpracy

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Wykonawców usług szkoleniowych

Fundacja KIERUNKOWSKAZ ogłasza nabór Wykonawców usług szkoleniowych do projektu pn.: „Ekologiczny transport przyszłości”, realizowanego w ramach Programu „EDUKACJA” FRSE, współfinansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Informacja o projekcie:

Projekt jest realizowany na podstawie zapisów Umowy zawartej w dniu 4 marca 2020 r., pomiędzy UKSW – jako Beneficjentem, a FRSE – jako Operatorem programu, w sprawie realizacji projektu nr: EOG/19/K3/W/0032 pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, w ramach realizacji Wniosku pn. Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego,w zakresie różnych form edukacji formalnej i pozaformalnej osób dorosłych (w tym: kursów specjalistycznych i szkoleń z zakresu elektormobilności).

Opis wymagań:

 1. Kandydatem na Wykonawcę usług szkoleniowych może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:
  1. korzysta z pełni praw publicznych;
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  1. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  1. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykładowych, kursowych, innych) z osobami dorosłymi;
  1.  posiada wiedzę merytoryczną lub doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki zajęć wg załączonego wykazu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

 1. Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w pkt I lit. e)

Osoba ubiegająca się o prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych lub/i on-line) powinna obligatoryjnie posiadać:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunki związane z rozwiązaniami dotyczącymi elektromobilności, IoT lub Smart City)
 2. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektronicznej, elektrycznej, energetycznej lub samochodowej.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ostateczny termin składania formularzy rekrutacyjnych to: 16 grudnia 2020 r. do godz. 22.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Fundacji).

Dokumenty można przesyłać:

 1. listownie adres Biura Fundacji KIERUNKOWSKAZ: ul. Górczewska 224 lok. 179 (01-460) Warszawa – z dopiskiem „Nabór do projektu „Ekologiczny transport przyszłości”
 2.  pocztą elektroniczną- e-mail: fundacja@kierunkowskaz.pl

 1.  Informacje dodatkowe

Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych będzie trzyetapowa:

 1.  pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oferty;
 2.  w drugim etapie zostanie zweryfikowane spełnienie kryteriów merytorycznych, o których mowa w pkt I i II Ogłoszenia,
 3.  w trzecim etapie zostanie oceniona oferta finansowa realizacji przedsięwzięcia (kryterium ceny za usługę szkoleniową).

 • Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Biura Fundacji:

    tel. 603-503-430, e-mail: biuro@kierunkowskaz.pl

W związku ze znacznym wzrostem rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 i wprowadzeniem związanych z tym ograniczeń, informujemy o wprowadzeniu nowych zasad związanych z kontaktami osobistymi personelu projektów z ich Uczestnikami lub osobami zainteresowanymi udziałem w projektach realizowanych przez Fundację.

Zwracamy się z prośbą, by w sytuacjach, gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, o załatwianie spraw związanych z uczestnictwem w projektach lub pozyskaniem informacji na ich temat poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy/listowny.

W razie wątpliwości czy załatwienie danej sprawy jest możliwe w sposób zdalny, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z personelem danego projektu, w celu uzyskania jednoznacznej informacji.

 
Aktualizacja
Termin składania wniosków został wydłużony do 30.12.2020 godz. 14:00.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Wykonawców usług szkoleniowych

Fundacja KIERUNKOWSKAZ ogłasza nabór Wykonawców usług szkoleniowych do projektu pn.: „Ekologiczny transport przyszłości”, realizowanego w ramach Programu „EDUKACJA” FRSE, współfinansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Informacja o projekcie: Projekt jest realizowany na podstawie zapisów Umowy zawartej w dniu 4 marca 2020 r., pomiędzy UKSW – jako Beneficjentem, a FRSE – jako Operatorem programu, w sprawie realizacji projektu nr: EOG/19/K3/W/0032 pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, w ramach realizacji Wniosku pn. Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego,w zakresie różnych form edukacji formalnej i pozaformalnej osób dorosłych (w tym: kursów specjalistycznych i szkoleń z zakresu elektormobilności). Opis wymagań: Kandydatem na

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR